Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

JUDr. Rostislav Doleček, advokát
se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3
IČO: 66213011
tel.: +420 221 088 333
e-mail: office@dolecekadvokati.cz

Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje zásadně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., zákonem o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Právní základ pro zpracování osobních údajů a účel, za jakým jsou osobní údaje zpracovány:

  • Ve vztahu k osobním údajům našich klientů se opíráme o právní důvody plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce s tím, že takové osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu advokacie, výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.
  • Ve vztahu k osobním údajům našich dodavatelů se opíráme o právní důvody plnění smlouvy a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.
  • Ve vztahu k osobním údajům třetích osob, které jsou ve vztahu nebo sporu s našimi klienty, se opíráme o právní důvody plnění smlouvy a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu advokacie a ochrany práv a právem chráněných zájmů.
  • Ve vztahu k osobním údajům našich zaměstnanců se opíráme o právní důvody plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem vedení pracovněprávní agendy, výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Osobní údaje poskytujeme v rámci výkonu advokacie či plnění právních povinností orgánům veřejné moci, zejména soudům a správním orgánům, a dále pak našim partnerům v oblasti právních služeb, účetnictví a IT podpory, to vše za plného respektu k právům a bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání právního důvodu jejich zpracování a po jeho odpadnutí je s osobními údaji nakládáno dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR.

Vzhledem ke skutečnosti, že usilujeme o transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, dovolujeme si subjekty údajů seznámit s právy, která jim z GDPR vyplývají.

Vaše základní práva, která Vám z GDPR plynou, jsou následující:

  • Právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požádat naši advokátní kancelář o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím subjektům budou osobní údaje zpřístupněny a po jakou plánovanou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy. Naše povinnost k zachování mlčenlivosti podle předpisů o advokacii tím není dotčena.
  • Právo na opravu osobních údajů, tj. právo žádat opravu či doplnění Vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to požádáte.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo žádat, abychom v určitých případech dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo vznést námitku, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu.
  • Právo na přenositelnost, tj. právo žádat osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese office@dolecekadvokati.cz popř. na naší adrese: DOLEČEK ADVOKÁTI, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3.

Více informací o Vašich právech lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud i přes vše výše uvedené nebudete spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů naší advokátní kanceláří, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.