Právní služby

Jsme připraveni poskytnout každému našemu klientovi úplnou právní pomoc ve všech oborech dle jeho potřeby.

Níže uvádíme vybrané příklady služeb, které v jednotlivých právních odvětvích nabízíme a našim klientům zajišťujeme. Přehled není a nemůže být vyčerpávající, u každého klienta posuzujeme jeho situaci individuálně a doporučujeme vhodný způsob řešení v zájmu účelné právní pomoci.

Občanskoprávní a obchodní vztahy

 • konzultace ve všech oborech občanského a obchodního práva
 • sepisování smluv i jednostranných úkonů
 • zastupování klientů při jednáních s obchodními partnery
 • uplatňování pohledávek v občanském soudním řízení
 • právní pomoc v otázkách náhrad škod na zdraví
 • právní pomoc ve věcech ochrany osobnosti fyzické osoby i dobré pověsti právnické osoby
 • poradenství v problematice hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže

Právní vztahy k nemovitostem

 • komplexní služby při prodeji, koupi a pronájmu pozemků, staveb všeho druhu, bytových a nebytových jednotek a dalších obytných i komerčních prostor
 • komplexní poradenství v developerských projektech a rozdělování nemovitostí na bytové a nebytové jednotky
 • právní pomoc v oblasti věcných práv k věcem cizím, zejména zástavních práv a věcných břemen, i v otázkách neskončených restitučních řízení
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • realizace advokátních úschov peněz i listin pro vypořádání jednotlivých transakcí

Obchodní společnosti a družstva

 • sepisování či příprava veškerých listin týkajících se zakládání společností nebo jejich poboček, následných korporátních změn, fúzí, rozdělení a jiných přeměn a likvidací, jednání valných hromad i dalších orgánů a zápisů v obchodním rejstříku
 • právní pomoc pro akvizice českých společností včetně právních prověrek (due diligence) smluvní dokumentace a veškerých personálních i majetkových právních záležitostí cílové společnosti
 • vypracování smluvní dokumentace související s převody podílů v obchodních společnostech i družstvech
 • sepisování a revize smluv pro členy orgánů a management

Insolvenční právo

 • komplexní právní služby v insolvenčním řízení
 • zastupování věřitele při uplatňování pohledávky v insolvenčním řízení včetně jednání věřitelských orgánů a vedení incidenčních sporů zejména o pravost, výši a pořadí pohledávek

Cenné papíry

 • právní poradenství v problematice účastnických cenných papírů (zejména akcií) a vlastních i cizích směnek
 • právní služby pro investiční fondy

Duševní a průmyslové vlastnictví

 • právní poradenství ve věcech autorského práva a práv souvisejících včetně vypracování potřebných smluv, například licenčních
 • zajišťování ochrany průmyslového vlastnictví, zastupování klientů v příslušných řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví i Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Informační technologie

 • komplexní právní pomoc pro poskytovatele služeb informační společnosti, zejména provozovatele internetových serverů a dodavatele souvisejících služeb

Pracovní právo

 • systematické konzultace problémových otázek pracovního práva
 • komplexní právní pomoc pro zaměstnavatele v individuálních i kolektivních pracovněprávních záležitostech včetně vypracování smluv, vnitřních předpisů a úkonů směřujících k ukončení pracovněprávního vztahu
 • právní pomoc v pracovněprávních sporech pro zaměstnavatele i zaměstnance

Soudní spory a arbitráže

 • zastupování klientů v soudních řízeních před soudy všech stupňů včetně řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních

Správní právo

 • právní pomoc v záležitostech správního práva podle potřeb klientů, zejména ve věcech územního plánování a stavebního řádu, hospodářské soutěže, živnostenských a dalších
 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy včetně zastupování ve správním soudnictví

Trestní právo

 • zastupování klientů jako poškozených v trestním řízení, zejména ve věcech hospodářské a majetkové trestné činnosti třetích osob
 • ve vybraných případech obhajoba v trestním řízení